english | srpski
world wide web eutempusglobe.org
eutempusglobe.org: home of GLOBE - An European Union Tempus Project
eutempusglobe.org: home of GLOBE - An European Union Tempus Project

Rezutati i ostvareni cilejvi

Svi ciljevi projekta GLOBE su pažljivo formulisani i oni su konkretni, merljivi i realistični u odnosu na relativno kratko trajanje projekta. Prenos znanja putem seminara, specijalizovanih kurseva, prezentacija i jedne konferencije će osigurati da Grupa za obuku, u saradnji sa njihovim kolegama iz EU-e bude u potpunosti sposobna da realizuje sve konkretne ciljeve koji su napred nabrojani. Planiraju se sledeći ishodi/rezultati: